آموزش آزمون همبستگی در spss

مطالعه وجود يا عدم وجود رابطه معني دار بين دو متغير مي تواند در شرايط مختلفي صورت گيرد كه عبارتند از:

1-متغيرهاي مورد مطالعه هر دو اسمي هستند( مثل جنس و رشته تحصيلي)

2- متغيرهاي مورد مطالعه هر دو گسسته و از اونوع رتبه بندي هستند (مثل سطح سازماني و مدرك تحصيلي).

3- متغيرهاي مورد مطالعه هر دو پيوسته هستند (مثل نمرات دروس رياضي و آمار).

همبستگي متغيرهاي اسمي

آزمون همبستگی بين دو متغيراسمی با استفاده از آماره chi – square جداول توافقي صورت مي گيرد.

به عنوان مثال فرض كنيد بايد ارتباط بين وضعيت تاهل و استعمال دخانيات بررسي نمود، براي اين منظور در پنجره گفتگوي مربوط به تهيه جداول توافقي از كليد staticics  براي محاسبه آماره chi – square استفاده مي شود.

ضریب همبستگی

چنانچه متغيرهاي مورد مطالعه هر دو عددي (پيوسته يا گسسته )باشند مطالعه وضعيت همبستگي آن ها با استفاده از گزينه زیر صورت مي گيرد.

 …Analyze / corrolate / Bivariate

ضريب همبستگي پيرسون (Pearson) براي متغيرهاي پيوسته مورد استفاده قرار مي گيرد که نرمال هستند.

ضريب همبستگي اسپيرمن(Spearman) براي متغيرهاي گسسته رتبه بندي شده بكارگرفته مي‌شود و مواردی که غیر نرمال هستند.

ضريب همبستگي كندال (Kendall) كه ضريب همبستگي را براي رتبه‌هاي متغيرها محاسبه مينمايد، به عنوان مثال مي توان همبستگي بين رتبه نمره يك دانش آموز در درس رياضي را با رتبه نمره او در درس فيزيك مطالعه نمود.

همبستگی

آزمون معني داري رابطه نيز مي تواند به صورت به صورت دو طرفه (Two tailed) يا يك طرفه (one tailed)  صورت گيرد، در پائين اين پنجره گفتگو ،گزينه  Flag signification وجود دارد. چنانچه اين گزينه فعال باشد همبستگي هاي معني دار با علامت ستاره در خروجي مشخص مي شود.

خروجي اين گزينه شامل ضريب همبستگي (پيرسون، اسپيرمن يا كندال) سطح معني داري آزمون (Sig) و حجم نمونه (N) است.

چنانچه سطح معني داري آزمون كوچكتر از 5صدم باشد بين متغيرها رابطه معني داري وجود دارد.

در مثال فوق رابطه بين دو متغیر يك رابطه معني دار است كه اين موضوع با علامت (**) نيز در كنار مقدار محاسبه شده ضريب همبستگي مشخص شده است.همبستگی

به طور کلی و بطور ساده می تونم بگم دو نوع ضریب همبستگی داریم

۱-ضرایب همبستگی پارامتریک

زمانی از این ضرایب استفاده می شود که متغیرهایی را که می خواهیم بین اونها ضریب محاسبه کنیم در مقیاس فاصله ای یا نسبی باشد. مثل نمرات درس ریاضی با نمرات درس زبان مثل نمره هوش یا نمره معدل مثل قد و وزن

۲-ضرایب همبستگی ناپارامتریک

مثل، ضریب اسپیرمن – که ممکنه شما در گزارش کارخودتون بخواهید که همبستگی میان رشته تحصیلی (یه متغیر اسمی) با نمره هوش یا همبستگی میان مقطع تحصیلی با نمره استعداد تحصیلی را بدست بیاورید.

متوجه هستید که زمانی از این ضریب استفاده می کنیم که حداقل یک متغیر فاصله ای یا نسبی داشته باشیم و متغیر دیگر اسمی یا طبقه ای باشه.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com