تلفیق تحقیق کیفی و کمی

رویکردهاي روش شناختی ترکیبی، به تلفیق عملی تحقیق کیفی و کمی علاقه مندند. بارتون و لازارسفلد پیشنهاد می کنند که از تحقیق کیفی براي فرضیه سازي و از تحقیق کمی براي آزمون این فرضیات استفاده کنیم.

تلفیق تحقیق کیفی و کمی

مایلز و هوبرمن ( 1994 ) چهار شیوه تلفیق را در یک طرح تحقیق در تصویر زیر نشان می دهند:

  1. هر دو استراتژي به موازات یکدیگر دنبال می شوند.
  2. در شکل دوم مشاهده مستمر میدانی زمینه را براي موج هاي (پیمایش کمی) فراهم می سازد، موج هایی که مرتبط ، منشعب یا برگرفته از آن مطالعه کیفی اند.تفاوت تحلیل کیفی و کمی
  3. با روش کیفی آغاز می شود، مصاحبه اي نیمه ساخت یافته، و بلافاصله پس از آن مطالعه اي با استفاده از پرسشنامه انجام می گیرد و نتایج این دو مرحله در تحقیق کیفی دوم عمق می یابد و ارزیابی می شود.آموزش تحلیل کیفی
  4. مطالعه میدانی (کیفی) به نتایج حاصل از پیمایش در مرحله اول عمق می بخشد و سپس براي آزمون نتایج دو مرحله نخست ، مداخله اي آزمایشی در میدان به عمل می آید .

تحلیل کیفی

چند بعدي کردن :
تلفیق چندین روش کیفی با یکدیگر به معناي تلفیق روش هاي کیفی و کمی نیز هست (در این حالت دیدگاه هاي روش شناختی مختلف یکدیگر را در مطالعه یک موضوع کامل می کنند، به این معنا که نقاط کور و ضعف هاي یکدیگر را پوشش می دهند)

دو راه براي چند بعدي کردن وجود دارد :

  1.  تمرکز بر یک مورد منفرد
    با افراد واحدي مصاحبه شده و سپس از آنها پرسشنامه تکمیل می شود. پاسخ هاي آنان با یکدیگر مقایسه و در کنار یکدیگر قرار داده می شوند و در تحلیل به یکدیگر ارجاع می دهند. در هر دو مقطع درباره نمونه گیري تصمیم گیري می شود. در هر دو مرحله با افراد واحدي مصاحبه می شود، تنها با این تفاوت که در مرحله دوم باید تصمیم گرفت که کدام یک از شرکت کنندگان در مطالعه پیمایشی براي مصاحبه (دوم) انتخاب شود.
  2.  تمرکز بر مجموعه داده ها
    پاسخ هاي داده شده به پرسشنامه براساس فراوانی و توزیع در سرتاسر نمونه تحلیل می شوند. سپس پاسخ هاي به دست آمده در مصاحبه تحلیل و مقایسه می شوند، و براي مثال، یک تیپولوژي شکل می گیرد در ادامه توزیع پاسخ به پرسشنامه و تیپولوژي با یکدیگر تلفیق و مقایسه می شوند.

تلفیق داده هاي کیفی و کمی
الف . تبدیل داده هاي کیفی به کمی مشاهدات را نیز می توان براساس فراوانی شان تحلیل کرد (فراوانی هر مقوله را می توان مشخص و مقایسه کرد)
پوپف (1982) محققان روش هاي کیفی را به سبب این گرایش مورد انتقاد قرار می داد (این عمل را می توان تبدیل پنهانی داده هاي کیفی به یافته هاي شبه کمی به شمار آورد)
ب. تبدیل داده هاي کمی به کیفی (دشوارتر از بالایی است)
نشان دادن بستر و زمینه تک تک پاسخ ها به یک پرسشنامه کار دشواري است (با کاربرد مصاحبه هاي تکمیلی امکان عملی شدنش هست)

تلفیق نتایج تحقیقات کیفی و کمی
در غالب موارد تلفیق دو رویکرد کیفی و کمی از طریق پیوند نتایج تحقیقات آن ها انجام می شود (تحقیقاتی که یا به صورت توأمان در یک پروژه یا در پروژه هاي مختلف، به صورت هم زمان یا یکی بعد از دیگري اجرا شده اند)

به دو دلیل این ترکیب انجام می شود :
– کسب دانش درباره موضوعی که گسترده تر از آن است که با یک رویکرد تنها بتوان آن را تحت پوشش قرار داد
– تعیین اعتبار متقابل یافته هاي هر دو رویکرد
………………………………………………………………………
سه نوع نتیجه از این ترکیب بدست می آید :
 – نتایج تحقیق کیفی و کمی همگرا هستند، متقابلا یکدیگر را تقویت، و نتیجه واحدي را تأیید می کنند.
 – هریک از نتایج به جنبه هاي متفاوتی از موضوع می پردازند، اما مکمل یکدیگرند و تصویري کامل تر ارائه می کنند.
 – نتایج واگرا یا متناقض اند.

نتایج هنگامی سودمند خواهند بود که هدف از تلفیق تحقیق کیفی و کمی کسب دانش بیشتر درباره موضوع تحقیق باشد.

نکته آخر

ویلسن می گوید که رویکردهاي کیفی و کمی بیش از آن که رقیب یکدیگر باشند مکمل هم هستند و اتخاذ یک روش خاص باید بر پایه مشکلات و مسائل واقعی تحقیق که با آنها روبرو هستیم، صورت پذیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com