آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S) چه کاربردی دارد؟

از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در تعیین نرمال بودن با نرمال نبودن توزیع داده ها استفاده می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا باید تصمیم گرفت که  از آزمون های پارامتریک استفاده شود یا غیر پارامتریک. از آزمون های پارامتریک برای داده هایی با توزیع نرمال و از آزمون های ناپارامتریک برای داده هایی با توزیع غیرنرمال استفاده می شود.

پس از انجام آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و در خروجی آن اگر سطح معناداری آزمون بیشتر از 0/05 باشد (0/05<Sig)، آزمون معنی دار نشده است و توزیع داده ها نرمال است بنابراین از آزمون های پارامتری در تحلیل داده ها استفاده می شود. 

 

آزمون نرمال بودن

 

انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  (K-S) در SPSS

از نرم افزار SPSS به مسیر زیر بروید:

Analyze> Nonparametric Test> Legacy Dialogs> 1Sample K-S

 

آزمون K-S

پس از آن پنجره زیر باز می شود. در این پنجره متغیر مورد آزمون را انتخاب کنید و به قسمت Test Variable List انتقال دهید. پس از آن بر روی OK کلیک کنید.

تعیین نرمال بودن

در مرحله بعد، خروجی این آزمون همانند جدول زیر بدست می آید. در سطر آخر اگر مقدار Sig کوچک تر از مقدار خطای در نظر گرفته شده بود (معمولا 0/05)، آزمون معنادار شده و در نتیجه از آزمون های ناپارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده می شود. برای مثال در جدول خروچی زیر، آزمون معنادار نشده و بنابراین از آزمون پارامتری در تحلیل استفاده خواهد شد.

آزمون کولموگروف–اسمیرنوف در SPSS

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com